Logo Gminy w Komornikach
Powróć do: Ochrona środowiska

GMINNY PROGRAM WYMIANY PIECA

Program dofinansowania likwidacji starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie gminy Komorniki.

Dotacja stanowi 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych,  jednak nie więcej niż :
a)   5 000 zł na kocioł  ogrzewający paliwem stałym (biomasa) w formie pelletu drzewnego;
b)   8 000 zł instalacje na ogrzewanie gazowe, ogrzewanie olejowe, ogrzewanie elektryczne, pompy ciepła;
na jeden budynek.

Stary pozaklasowy kocioł węglowy może być wymieniony na ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne, pompę ciepła lub paliwo stałe  - pellet (kotły muszą spełniać warunki określone w regulaminie udzielania dotacji).

Dotacja może być przeznaczona na demontaż starego kotła węglowego, zakup i montaż nowego źródła ogrzewania oraz armatury niezbędnej do wykonania nowego systemu ogrzewania.

Aby uzyskać dotację na wymianę pieca, musi dojść do trwałej likwidacji dotychczasowego kotła węglowego.

Dotacja udzielana jest w formie refundacji kosztów wymiany źródła ciepła, tj. wypłata środków może nastąpić dopiero po realizacji opisanej we wniosku zmiany systemu ogrzewania i po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów.

Dotacja nie będzie udzielana na urządzenia i materiały zakupione przed datą zaakceptowania wniosku, tzn.- przed podpisaniem umowy.

Do wniosku należy dołączyć m.in.: dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością; zgodę pozostałych współwłaścicieli (dotyczy współwłasności), dokumentację fotograficzną starego kotła węglowego.

Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.
 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski można składać w dniach 15.03.2024 r. – 31.05.2024 r. w następujący sposób:

 • osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, w godzinach pracy Urzędu (datą złożenia wniosku jest dzień wpływu wniosku do Biura Podawczego);
 • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki
 • za pośrednictwem platformy e-puap (należy podłączyć zeskanowany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami), chcąc wysłać wniosek należy skierować jako pismo ogólne do Urzędu Gminy w Komornikach.


Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem udzielania dotacji celowych  z budżetu Gminy Komorniki na trwałą likwidację ogrzewania węglowego i zastąpienie go proekologicznymi systemami grzewczymi.

Wniosek musi być kompletny – zawierać wszystkie wymagane załączniki w języku polskim oraz posiadać wszystkie wypełnione pola. Bardzo ważne, aby podać nr telefonu kontaktowego.

Wniosek należy wypełnić czytelnie i podpisać.


REALIZACJA DOPŁATY

 • Po złożeniu wniosku następuje jego weryfikacja, w celu sprawdzenia jego prawidłowości i kompletnego wypełnienia;
 • Urząd Gminy Komorniki nie wyklucza możliwości oględzin starego kotła węglowego przed podpisaniem umowy na jego wymianę;
 • Po prawidłowej weryfikacji wniosku zostanie podpisana umowa o przydzieleniu dofinansowania.

 

ROZLICZENIE DOTACJI

Po zrealizowaniu inwestycji w terminie określonym w umowie, Wnioskodawca składa wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wszystkimi załącznikami. Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć:

 1. oświadczenie uprawnionego przedsiębiorcy  potwierdzający demontaż starego źródła ciepła do likwidacji oraz montaż nowego urządzenia grzewczego;
 2. dokument wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę (formularz przyjęcia odpadów metali);
 3. kserokopię (oryginał do wglądu) - dokumentu informującego o rodzaju, sprawności i  mocy (w kW) zainstalowanego źródła, dane techniczne nowego źródła ciepła lub dokumentację techniczną;
 4. kserokopię (oryginał do wglądu) - świadectwa zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 (5  klasa) – (dotyczy kotłów na  paliwo stałe do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego);
 5. kserokopię (oryginał do wglądu) - innych dokumentów takich jak: opinia kominiarska wykona po zamontowaniu nowego źródła ciepła, protokół z odbioru instalacji gazowej i przeprowadzonej próby szczelności jeśli została wykonana, dokument potwierdzający uruchomienie nowego źródła ogrzewania wystawiony przez uprawnionego serwisanta;
 6. dokumentację fotograficzną nowego źródła ciepła ( w przestrzeni pomieszczenia oraz tabliczki znamionowej). 

 

KONTROLA POWYKONAWCZA

Przed wypłaceniem dotacji przeprowadzana jest weryfikacja złożonych w rozliczeniu dokumentów w celu sprawdzenia wykonania przedsięwzięcia. W przypadku wątpliwości co do złożonej przez wnioskodawcę dokumentacji Wójt może wzywać Beneficjenta do składania wyjaśnień, przeprowadzać oględziny i zbierać dowody (wykonywać zdjęcia), zrealizowanego zadania w miejscu jego lokalizacji.

 

Katarzyna Rozumek
Wydział Ochrony Środowiska
tel. 61 8100 096